Jogi segítség, kárenyhítés

Csak a kijelölt helyen! Világosságban a világ A doni áttörés évfordulóján

A keszthelyi járási hivatal új ügykörei

Jogi segítség, kárenyhítés

„A megyei kormányhivatalok által ellátott hatósági és igazságügyi feladatok döntő többségét idén január elsejétől, jogszabály-módosítások nyomán, a járási hivatalokhoz telepítették. Az ügyfelek két új ügykörben is fordulhatnak a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal munkatársaihoz” – adta hírül dr. Varga Andrea Mária hivatalvezető.

– Jogi segítségnyújtás keretében a szociálisan hátrányos helyzetben lévők szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kaphatnak jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása során. A jogi segítségnyújtási rendszer kétlépcsős rendszerben biztosítja a támogatottak jogszolgáltatáshoz való hozzáférését: a rászorultság mértékétől függően az állam előlegezi vagy viseli az ügyfél helyett a jogi tanácsadás, illetve képviselet díját. A rászorultság vizsgálatát a járási hivatal dolgozói végzik, és döntenek a támogatás kérdésében. A jogi szolgáltatásokat azonban jogi segítőként szerződött és a jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, ügyvédi irodák, egyetemi oktatók, társadalmi jogvédő szervezetek) végzik. A szolgáltatás igénybe vehető peren kívüli ügyekben (tanácsadás, okiratszerkesztés), továbbá polgári peres (pártfogó ügyvédi képviselet) és nemperes eljárásokban, valamint büntetőeljárásokban is. Jogi segítségnyújtás keretében rászorultságtól függetlenül bárki kérhet tájékoztatást hatásköri, illetékességi kérdésekben, továbbá tanácsadást az egyszerűbb megítélésű ügyekben. A rászorultság esősorban a vagyoni és jövedelemi helyzet alapján állapítható meg, továbbá ettől függetlenül, a törvény erejénél fogva rászorultnak kell tekinteni bizonyos személycsoportokat, például a közgyógyellátásban, az aktívkorúak ellátásában vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket, a hajléktalanokat, a menedékkérőket.
Áldozatsegítés keretében az a magánszemély fordulhat hozzánk, aki Magyarországon elkövetett bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés sértettje. Azt is segítjük továbbá, aki e jogsértés közvetlen következményeként (pl. hozzátartozó, szemtanú) hátrányt, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt szenvedett el. A hivatal az áldozati jogok érvényesülésének elősegítésével, valamint különböző személyre szabott támogatási formákkal igyekszik az áldozatok segítségére lenni. Az első igénybe vehető szolgáltatás: az érdekérvényesítés elősegítése. Itt határidő nélkül, bármilyen formában, megkötések nélkül kérhet az ügyfél tájékoztatást. Azonnali pénzügyi segély kiutalását is lehetővé tesszük. A bűncselekmény áldozata gyors, azonnali segítséget kaphat, ha átmenetileg krízishelyzetbe került. Ez persze nem jelenti a bűncselekménnyel okozott kár megtérítését. A lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljait, továbbá a gyógyászati költségek, valamint a kegyeleti kiadások előteremtését segítjük, és az áldozati státuszt is igazoljuk. Kérelemre, hatósági bizonyítványt állítunk ki az áldozattá válás tényéről.
Létezik egy másik támogatási forma: az állami kárenyhítés annak, akinek a sérelmére a testi épség, egészség súlyos károsodását eredményező, szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, valamint a rászoruló. Állami kárenyhítésre vonatkozó kérelmet fogad be a járási hivatal, melyet továbbítunk a kérelem elbírálására jogosult szervhez.
A fentieken túl az igénybe vehető tanúgondozásról és a védett szálláshely biztosításáról is tájékoztatást nyújt ügyintézőnk. A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal munkatársai az eset körülményei alapján már telefonon 83/ 505-180, 83/505-183, vagy e-mailen: qyamhivatalkeszthelv@zala.gov.hu is tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez. Munkatársainkat munkaidőben: hétfőn és szerdán 08.00-16.00 óráig, pénteken 08.00 - 12.00 óráig kereshetik fel személyesen Keszthelyen, a Kossuth Lajos utca 42. szám alatt, az első emelet gyámügyi hivatalának helyiségében.

 


 

vissza az elejére


                     Keszthelyen a városin: jégre menni szabad!

                     Csak a kijelölt helyen!

Január második hetében megnyitották a keszthelyi a balatonföldvári és siófoki strandok területén is a nyilvános korcsolyapályákat, mert a jég vastagsága nemcsak elérte, de jócskán meg is haladta a biztonságos szintet.

 Csendes Antal, a VÜZ Kft. fürdőüzemeltetési csoportvezetője kérdésünkre elárulta: egybefüggő, szilárd, egyenletes jégnél szabad csak kijelölt pályát nyitni, erre minden feltétel adott volt és a vízi rendészettel egyeztetve megnyitott a pálya. A tó belsejében is közel 20 centiméteres vastagságot mértek, a parthoz közelebb pedig ennél jóval többet. A keszthelyi városi strandon kialakított pálya mintegy 100x70 méteres, gyakorlatilag szinte az egész parti szakasz ki lett jelölve csúszkálásra, korcsolyázásra. A kijelölt jégpálya felületét egy traktor tolólapátjaival tisztították meg a hótól.
A nyilatkozó szerint, bár olvadástól nem kell tartani, a csapadék és az erős szél megnehezítheti a sportolást, a jégen további hóréteg alakulhat ki. Hat év óta nem volt ekkora jég a Balatonon, ezért sok iskolai csoport és helybéli, környékbeli család látogatja a délelőtt tíztől este hat óráig nyitva lévő pályát, ahol ügyeletet, mentőeszközöket és világítást is biztosítanak. A kijelölt keszthelyi pályán korcsolya kölcsönzésére is van lehetőség, illemhely és két büfé is működik. Hatósági várakozás szerint még sokáig lehet használni majd azt a kijelölt pályát, amit a Balaton jegén korcsolyázásra kerített el a keszthelyi önkormányzat.
A városi strandnál több helyen hullámosra fagyott a jég. A szakember azt kérte, hogy mindenki a kijelölt pályákon korcsolyázzon, vagy az ingyenes Energia téri korcsolyapályán gyakoroljon. A Balatonon hiába vastag a jég, az egyenetlenségek sok helyütt nem látszódnak a hótól, és a leplezett turzások és az esetleges rianások balesetek okozói lehetnek.

 

 

vissza az elejére


                                                      Világosságban a világ

„Ki amire születik, arról nem tud leszokni.” A vonyarcvashegyi Csikné Nádudvari Éva ad így magyarázatot arra, hogy a gyermekéveihez kötődött hobbija nyugdíjaskorára is megmaradt.

Hitvallása fényképfelvételein tükröződik. Láttatja, amit lát, és annak kapcsán érez: a természet sokszínűsége van segítségére abban, hogy lelkének mondanivalóját kifejezhesse. Fotóin beszédessé válik a fények játéka.
– Engem a természet nevelt, a szépsége, csodái szerettették meg velem igazán az egész életet – mondta a napokban a lakóhelyén rendezett fotókiállítása alkalmával. – A fénykép hiteles tükör, a fényképezéssel az a szándékom, hogy ne csak megmutassak valamit, hanem adjak: fényt vigyek az emberek életébe. A fény mutatja az utat, kivezet a lelki bajokból, ebben a világosságban igyekszem láttatni a világot.
A felvételekkel látásmód jelenik meg, benne az élettapasztalat, amit gyermekként, diákként, az egészségügyben töltött 28 évnyi munka során nyert, amit mindemellett a családi birtokon a szőlőművelésben-borászatban szerzett, s él meg ma is kereskedelmi vállalkozásában.
Tagja a helyi BalatonArt közösségnek, csoportos kiállítások mellett számos alkalommal mutatkozott be egyénileg is. Volt kiállítása több dunántúli város rangos galériájában, Keszthelyen a Fejér György Városi Könyvtárban. Szülőfalujában, a Somogy megyei Mesztegnyőn állandó kiállítása van a templomban, a képek alkalmankénti cseréjével újítja a látnivalókat.

 

 

vissza az elejére


                                                          megemlékezés

                                                                                                                                              A doni áttörés évfordulóján

1943. január 12-én reggel a szovjet hadsereg pusztító tűz alá vette a 2. magyar hadsereg alakulatait. Ezzel megkezdődött a történelemben doni áttörésként ismert hadművelet. A II. világháború áldozatainak Várkertben található emlékművénél január közepén, a doni áttörés évfordulója alkalmából rendeztek koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést.

Kulcsárné Fullár Melinda és Kiss Gábor a Helikon Versmondó Kör tagjai Bujdosó Ágnes: Don-kanyar című 16 szakaszos versét szavalták el, majd Kardos József nyugalmazott tanár szólt a 74 évvel ezelőtti, 1943 januárjában és februárjában történt doni eseményekről. A szónok a tragédia eseményeit részletesen felidézve beszélt a 2. magyar hadsereg II. világháborús tragédiájáról, a magyar apokalipszisről, az egyik legnagyobb nemzeti katasztrófánkról, a halálba hajszolt hadseregről. Megemlékezőbeszédében Kardos József gimnáziumi pedagógus visszaidézte a borzalmas eseménysort, amelyben zalai katonák is részt vettek.
A Jáni Gusztáv vezérezredes vezette 2. magyar hadsereg 207 és félezer honvédje között ott voltak a Zala megyeiek is. A hadosztály, ahova tartoztak, két gyalogezredből és egy fogatolt könynyű tüzérezredből szerveződött. A 17. és a 47. gyalogezredben is három-három zászlóalj volt: a nagykanizsai, a csáktornyai és a zalaegerszegi. A 9. hadosztály alakulatai Keszthelyről 1942. április 13-ától, Nagykanizsáról április
28-ától, Zalaegerszegről május
4-étől, Csáktornyáról április 16-ától és május elsejétől, illetve másodikától 55 tagú vonatszerelvényekkel indultak a frontra. A magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb fejezetének részletes taglalása után, a honi honvédség fekete napjának elemzését követően kiemelte: a zalaiak erőn felül teljesítő hadosztályának csak egynegyed része érkezett vissza a doni pokolból. Kitartásukkal méltán vívtak ki dicsőséget még a hadsereg egészén belül is.
A 2. magyar hadsereg embervesztesége 125–128 ezerre tehető. Végezetül a szónok Somogyvári Gyula költeményének egy részletével emlékezett a hősökre, az áldozatokra, az apákra, a fiúkra, a testvérekre, a férjekre valamint az itthon maradottakra: feleségekre, hadiözvegyekre, hadiárvákra.

 

 

vissza az elejére